Podmienky služby

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť enzymes.bio s cieľom ponúkať služby online predaja.

Na celej stránke sa pojmy „my“, „nás“ a „naše“ vzťahujú na enzymes.bio

Tento internetový obchod enzymes.bio vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto stránke ponúkame vám, používateľovi, pod podmienkou, že akceptujete všetky podmienky, pravidlá a upozornenia tu uvedené.

Návštevou našej stránky a alebo nákupom niečoho od nás sa zapájate do našej „služby“ a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami („podmienky služby „) vrátane týchto dodatočných podmienok a zásad.

Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto podmienok poskytovania služieb uverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej lokalite.
ODDIEL 1 – PODMIENKY SLUŽBY enzymes.bio

Súhlasom s týmito Podmienkami služby nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditných kartách), môže byť prenášaný nešifrovane a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny, ktoré sa majú prispôsobiť a prispôsobiť technickým požiadavkám pripojených sietí alebo zariadení. Ako napríklad vaše komentáre na našich blogoch.

(Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.)

ODDIEL 3 – ZMENY SLUŽIEB A CENY

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť službu (alebo akúkoľvek jej časť či obsah).

ODDIEL 4 – VÝROBKY ALEBO SLUŽBY (ak sa uplatňuje)

Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov našich výrobkov, ktoré sa zobrazujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb pre akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá akýchkoľvek nami ponúkaných výrobkov alebo služieb.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si zakúpili alebo získali, bude na 100 % spĺňať vaše očakávania alebo že akékoľvek chyby v Službe budú opravené.

ODDIEL 5 – PRESNOSŤ ÚČTOVNÍCTVA A INFORMÁCIÍ O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu týkať objednávok zadaných tým istým zákazníckym účtom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, tej istej kreditnej karty aalebo objednávok, ktoré používajú tú istú fakturačnú aalebo dodávaciu adresu. v prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť informovať kontaktovaním e-mailovej aalebo fakturačnej adresy na telefónnom čísle, ktoré ste uviedli v čase vykonania objednávky.

Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pri všetkých nákupoch v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o svojom účte a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla a dátumu platnosti kreditnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

ODDIEL 6 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.

Obsah tretích strán bude väčšinou prepojený s našimi sociálnymi médiami, na ktorých sú zverejnené niektoré podrobnejšie info. o našich produktoch enzymes.bio a väčšinou sú spoľahlivé.

Odddiel 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A ĎALŠIE PODNETY

Ak na našu žiadosť zašlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti zašlete tvorivé nápady, návrhy, propozície, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej spoločne len „komentáre“), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, zverejňovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám zašlete.

Nie sme a nebudeme povinní

(1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov;

(2) vyplácať náhradu za akékoľvek komentáre;

(3) reagovať na akékoľvek komentáre.

Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, ohováračský, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky služby.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, práva na súkromie, osobnostné práva alebo iné osobné alebo vlastnícke práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky.

Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre a ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za komentáre, ktoré ste uverejnili vy alebo tretia strana, ani za ne nenesieme žiadnu zodpovednosť.

ODDIEL 7 – OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše poskytovanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Odddiel 8 – CHYBY, NEPREHLIADNUTOSTI A NEPRIHLIADNUTOSTI

Občas sa na našej stránke alebo v službe môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré sa môžu týkať opisov výrobkov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu výrobkov, času prepravy a dostupnosti.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie, ak sú informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné.

Zaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, okrem iného vrátane informácií o cenách.

Žiadny uvedený dátum aktualizácie alebo obnovenia použitý v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemal považovať za informáciu, že všetky informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli zmenené alebo aktualizované.

ODDIEL 9 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Podmienkach služby máte zakázané používať naše produkty.

(a) na akýkoľvek nezákonný účel;

(b) na nabádanie iných na vykonávanie akýchkoľvek nezákonných činností alebo na účasť na nich;

(c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne
nariadenia;

(d) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, ohovárať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia;

(e) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb;

(f) na akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely;

Odddiel 10 – DOPRAVNÉ PRÁVA A DOPRAVNÉ POVINNOSTI

Pred zakúpením výrobku od nás si musíte na miestnych úradoch overiť, či ste oprávnení tento výrobok zakúpiť. Upozorňujeme, že colný úrad vašej krajiny vám môže účtovať dovozné clo. Vy ako kupujúci budete zodpovední za zaplatenie takýchto dovozných ciel. V prípade, že nebudete môcť výrobky precliť a výrobky sa nám vrátia, budete zodpovední za poplatok za vrátenie.

ODDIEL 11 – PRÁVNE PREDPISY

Tieto Podmienky poskytovania služieb a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi.

Scroll to Top